Общи условия за използване за зарядни станции

В сила от 06.04.2017 г.

Елдрайв Чарджинг ЕАД („Елдрайв”), ЕИК 205175105, предлага зарядни услуги за електромобили.

Настоящите общи условия регулират отношенията между Елдрайв и водача на електромобил (наричан по-долу ”Клиент” или Вие), използващ мобилното приложение за зареждане, платежната функционалност на мобилното приложение и потребителски портал Елдрайв (наричани по-долу заедно „Услугата”). Мобилното приложение дава възможност на Клиента да прегледа определена информация, като например местоположението на зарядните станции на карта, свързани със зареждане на електромобили. Функцията за плащане на мобилното приложение позволява на Клиента да плати за зареждането на своя електромобил на зарядните станции на Елдрайв. Потребителският портал дава възможност за регистрация и  достъп до потребителския акаунт на Клиента.

Настоящите общи условия не се прилагат, ако противоречат на императивните разпоредби на закона. Наред с тези общи условия, ще се прилагат и съответните разпоредби на законодателството за защита на потребителите. Чрез използване на Услугата Вие потвърждавате, че сте обвързани с общите условия. Ако не желаете да бъде обвързвани с общите условия, не можете да използвате Услугата.

1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Преди използване на Услугата е необходимо да регистрирате свой персонален потребителски акаунт. Регистрацията е необходима, за да можете да използвате Услугата. Регистрацията за Услугата се извършва по Интернет и е безплатна. Елдрайв си запазва правото на свободен достъп до Вашето заявление за регистрация за използване на Услугата.

Елдрайв има за цел да осигурява Услугата на клиента постоянно и без прекъсвания, но не гарантира, че Услугата е налична, непрекъсната, навременна или несъдържаща грешки.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

a. “Клиент” означава физическо или юридическо лице, което е надлежно регистриран потребител на Услугата;

б. “Мобилно приложение” означава интернет-базиран портал за мобилни устройства на Елдрайв, чрез който Услугите се предоставят след действителна регистрация;

в. “Платежна функционалност на приложението” означава функция на мобилното приложение, която дава възможност на клиента да заплати за Услугата зареждане на електромобил на зарядните станции на Елдрайв, чрез използване на Visa или Master карта, регистрирана в/ чрез мобилното приложение.

г. “Лични данни” означава всички лични данни, свързани с Клиента, включително, всички официални имена, телефонен номер, както и адрес и имейл на клиента.

д. “Клиентски портал” означава интернет-базиран портал, който може да бъде използван от регистрираните потребители за управление на акаунта.

з. „RFID карта“ – персонално средство за радиочестотна идентификация.

3. ПРАВО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доколкото това не противоречи на приложимите местни закони, ще се прилагат следните условия:

Всеки клиент може да поръча RFID карта закато допълнителна услуга, която осигурява дистанционна идентификация и възможност за плащане от клиента при ползване на зарядните станции за електромобили. За клиенти, поръчали RFID карта за идентификация, настоящите Общи условия за крайни потребители се считат за влезли в сила в момента, в който клиентът се е регистрирал като потребител на Услугата. За да упражни правото си на отказ, клиентът следва да уведоми Елдрайв за решението си. За да упражни правото си на отказ, клиентът следва да се идентифицира пред Елдрайв, като посочи своето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и номера на съответната RFID карта за идентификация, ако има такава. Уведомлението за отказ от клиента следва да включва решението на клиента да откаже Услугата и поръчката на  RFID картата идентфикация, ако има поръчана такава. Едлрайв спира предоставянето на Услугата за клиента в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни след получаване на писменото уведомление. Клиентът следва да заплати за всички услуги, предоставени от Елдрайв до прекратяване на потребителските му права.

Клиентът може да изпрати формуляр за отказ или друго известие за отказ на следния имейл адрес: office@eldrive.eu или по пощата на адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Кракра 18, ет. 2.

4. ПЛАТЕЖНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

За да получи право на ползване на Услугата, Клиентът следва да предостави на Елдрайв своите лични данни, необходими за Услугата, включително, но не само, пълно име по лична карта, валиден телефонен номер, адрес и имейл. Наред с това, Клиентът следва да избере метод на плащане и да регистрира тази информация с цел достоверно фактуриране на Клиента от страна на Елдрайв. Клиентът предоставя посочената информация на Елдрайв по Интернет.

Клиентът следва да гарантира, че потребителската информация е винаги правилно въведена. След регистрация Клиентът следва да влезе на интернет страницата на Елдрайв, за да провери дали вписаната информация е вярна и действителна. Елдрайв не носи отговорност за неправилно вписани данни, независимо от метода на регистрация за Услугата.

Чрез избиране на възможността „Приемам” на екрана на всяка зарядна станция или на функцията за плащане на мобилното приложение преди зареждане на електромобила, Клиентът приема, че услугата по зареждане се инициира и завършва и че Елдрайв ще дебитира съответната такса за зареждането, включително приложимите данъци и такси за обслужване.

В началото на всяка сесия, системата за разплащания удостоверява, че банковата карта на клиента е валидна като блокира сумата до 5 BGN, като някои банки изпращат съобщение за дебитиране. Сумата се блокира за период в зависимост от политиката на банката издател на картата и не представлява плащане или такса. Таксата за зареждане се базира единствено на продължителността на зареждане или зареденото количество и предварително определена цена, както е посочено на зарядната станция и на интернет страницата на Елдрайв.

Елдрайв не отговаря за каквито и да е допълнителни такси, произтичащи от политиката на съответната банкова или финансова институция.

Окончателната такса за зареждане, която се базира на продължителността на зареждане или зареденото количество и предварително определената цена, известна на Клиента преди зареждане, ще бъде изчислена след завършване на процеса по зареждане и ще бъде дебитирана незабавно. Зареждането приключва автоматично от системата, в съответствие с указанията, дадени от Клиента или когато Клиентът спре зареждането в даден момент.  За плащането на услугата по зареждане е окончателно и не подлежи на връщане.

Услугата по зареждане на електромобили на Елдрайв може да бъде използвана единствено на зарядни станции, свързани към зарядната мрежа на Елдрайв. Зарядните станции са посочени на интернет страницата на Елдрайв (www.eldrive.eu) и носят обозначения на Елдрайв.

Данните за клиентската Visa или Master карта не се съхраняват в Услугата и Елдрайв не разполага с тях в своята база данни. Данните за клиентската Visa или Master карта се обработват и съхраняват единствено от сертифицирани доставчици на  такива услуги. ИТ-системата, използвана за предоставяне на такива услуги, запазва единствено тоукъни, които се използват за комуникация между доставчика на платежните услуги и Елдрайв. Цялата платежна информация се защитава с криптографски протоколи, когато се изпраща по Интернет, така че да не може да бъде разчетена при предаването й от трета страна.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА

Клиентът е длъжен да се увери, че зареждането на електромобила започва и приключва по надлежен начин. За да се увери, че зарядната процедура е започнала, Клиентът трябва да провери информацията, визуализирана върху дисплея на зарядната станция. Зареждането започва, когато Клиентът е свързал превозното средство към зарядната станция, в съответствие с указанията след идентификацията. Клиентът е длъжен да се увери, че автомобилът е съвместим със съответната зарядна станция, както и че може да бъде зареждан на съответната зарядна станция. Зареждането на електромобила се плаща от клиентската Visa или Master. В случай че картата е с изтекъл срок или лимитът й е надхвърлен, Клиентът следва да заплати възнаграждението на Елдрайв за услугите по зареждането в рамките на 3 (три) дни от датата на неуспешното плащане или Елдрайв ще има право да прекрати незабавно предоставянето на услугите, без да изпраща уведомление.

Всички спорове за глоби за неправилно паркиране ще бъдат уреждани директно между Клиента и съответния полицейски служител, дружество, отговарящо за паркирането или общината. Елдрайв не участва в такива спорове и не носи отговорност във връзка с тях.

Клиентът е длъжен да гарантира, че регистрираната Visa или Master карта е валидна, че разполага с достатъчналичност / лимит и не е блокирана. В случай че плащането не е възможно, Елдрайв има правото да изиска плащане директно от Клиента или да прекрати неговата регистрация.

Клиентът е длъжен да актуализира своя Елдрайв акаунт с информация относно всяка нова Visa или Master карта, която следва да замени регистрирана такава. Клиентът трябва да извърши актуализацията на информацията свързана с картата възможно най-бързо, но при всички случаи в рамките на 5 (пет) дни от получаване на информацията, като в противен случай Елдрайв може незабавно да закрие акаунта на Клиента и да започне съдебно производство, ако междувременно Клиентът е използвал услуги по зареждане.

Елдрайв има право незабавно да закрие акаунта на Клиента, ако последният не заплати фактурата или фактурата по кредитна карта в рамките на 5 (пет) дни от изпращане на фактурата. В случай на забавено плащане Елдрайв си запазва правото да начислява лихви за забава и, ако е приложимо, такса за събиране и други разходи, свързани със събиране на таксите, дължими на Елдрайв от Клиента.

Клиентът потвърждава, че Услугата и всички права върху нея са изключителна собственост на Елдрайв или на неговите лицензодатели. Услугата има съдържание, което е защитено от авторски права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост. Не можете да използвате Услугата за цели, различни от персонални и нетърговски цели. Елдрайв Ви предоставя ограничен, неизключителен, отменим и непрехвърлим лиценз за ползване на Услугата чрез мобилно устройство или компютър.

6. ЦЕНИ

Елдрайв предлага на своите клиенти различни видове услуги за зареждане с различни характеристики и цени, определяни периодично от Елдрайв.

Конкретните условия, предвидени в настоящото, може да се отнасят единствено до конкретни услуги по зареждане.

Цените на услугите по зареждане са посочени на зарядните станции и са обявени на интернет страницата на Елдрайв: www.eldrive.eu, поради което Елдрайв счита своите клиенти за информирани по отношение на цените на услугите за зареждане и няма да носи отговорност в случай че физическата подмяна на цените върху самите зарядни станции е била временно възпрепятствана по обективни причини. Цената за услугата може да е специфична за дадения Клиент и да е адаптирана в съответствие с вида зарядна станция. Цената за услугата на една и съща зарядна станция може да бъде диференцирана според характеристики на различните модели автомобили и времето, необходимо за тяхното зареждане.

Актуалната ценова листа е качена на интернет страницата www.eldrive.eu. Елдрайв си запазва правото периодично да променя приложимите цени. Всички промени ще бъдат публикувани на интернет страницата www.eldrive.eu предварително, но при всички случаи поне 5 (пет) дни преди влизането им в сила. Цените са приложими единствено за зарядните станции на Елдрайв, намиращи се в Република България.

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Информацията относно транзакциите, извършени от Клиента, е видна почти в реално време в Елдрайв акаунта на съответния клиент, който може да бъде прегледан на интернет страницата www.eldrive.eu. Отчети за даден период по акаунта могат да бъдат преглеждани и разпечатвани по всяко време. Елдрайв и техническите доставчици на Услугата може да задържат информацията за зареждането, докато е необходима с оглед спазване на своите законови и договорни задължения.

7.1 Отговорност за персоналната парола

Когато клиентът се регистрира за Услугата, той трябва да избере потребителско име и парола. Потребителското име и парола се използват за влизане и достъп до личната му страница в www.eldrive.eu. Клиентът носи отговорност за съхраняване на паролата от своя страна, за не записва паролата по начин, по който трети лица да могат да разберат за какво се използва паролата, както и за използване на паролата по начин, който дава възможност на трети лица да имат достъп до информацията.

Клиентът следва незабавно да уведоми отдел Обслужване на клиенти на Елдрайв (тел. +359 2 419 3476), ако има основания да счита, че неоторизирани лица може да са получили достъп или да са научили паролата.

7.2 Неразрешено използване на услугата

Клиентът отговаря за всяко неразрешено използване на услугата, което е под негов контрол. Клиентът следва незабавно или възможно най-бързо да уведоми Елдрайв, ако счита, че акаунтът му е използван от неоторизирано лице или по неразрешен начин. Най-добрият начин да ограничите разходите, възникнали от такова неправомерно ползване, е да се свържете с нашия отдел Обслужване на клиенти (тел.  +359 2 419 3476) възможно най-бързо.

В случай че RFID картата за идентификация  е изгубена или открадната, Клиентът следва незабавно да се свърже с отдел Обслужване на клиенти на Елдрайв, (тел. +359 2 419 3476). Ако клиентът не предостави информация за загубването или кражбата на RFID картатаза ридентификация, Клиентът ще носи отговорност за всички регистрирани транзакции за зареждане.

В случай на валидно уведомление за неразрешено ползване на услугата, подадено от Клиент до Елдрайв, Елдрайв ще положи максимални усилия да блокира RFID картатав рамките на половин час. При всички случаи, до изтичане на срока по предходното изречение, Клиентът носи отговорност за всяко ползване на RFID картата за идентификация.

Елдрайв не носи отговорност за неразрешено ползване на данните на Клиента за достъп до Услугата на Елдрайв, както и за неоторизираното ползване на неговата Visa или Master карта, освен ако Клиентът е уведомил Елдрайв и се идентифицирал като съответния потребител.

7.3 Рекламации и проверка на транзакции при ползване на Услугата на Елдрайв

Клиент, който желае да подаде рекламация, следва да уведоми Елдрайв в рамките на 24 часа от датата, на която въпросната транзакция е била видна на неговия онлайн акаунт на www.eldrive.eu. Рекламацията следва да съдържа ясно посочване на вида грешка, която е допусната. Ако посочването на грешката не е достатъчно подробно, Клиентът ще загуби правото си да се позовава на грешката, освен ако не е предвидено друго в императивните законови разпоредби. Когато Клиент подаде рекламация, Елдрайв може да извърши технически преглед на оспорената транзакция по зареждане.

Рекламации относно неправилно начисляване на разходи се обработват и разрешават от Елдрайв. Ако дадена рекламация бъде приета, Елдрайв ще обезщети Клиента за съответната сума в рамките на 20 (двадесет) дни. Ако рекламацията бъде отхвърлена, Елдрайв ще уведоми Клиента относно резултата от разглеждането на рекламацията.

7.4 Промени в услугите или общите условия

Елдрайв си запазва правото да изменя настоящите общи условия и/ или функции на системата Елдрайв, за да се приспособи или приеме нови технологии, функционалности, подходящи технически или административни процедури или нови процедури за сигурност на информацията. Наред с това, тези общи условия и функционалности на системата могат да бъдат изменяни по всяко време.

7.5 Прекратяване на абонамента

Клиентът може да прекрати ползването на услугата със 7 (седем)-дневно предизвестие. Правото на прекратяване може да бъде упражнено посредством (i) изпращане на уведомление за прекратяване по имейл на support@eldrive.eu или (ii) чрез изпращане на уведомление по куриер до седалището на Елдрайв.

7.6 Право на прекратяване от Елдрайв

Елдрайв има право да прекрати използването на услугата, ако, след като е изпратил уведомление на Kлиента, последният не е отстранил извършено от него нарушение на тези Общи условя за крайни потребители в разумен срок, но не повече от 3 (три) дни, в следните случаи: (i) Клиентът не спазва своите задължения за плащане, (ii) Клиентът използва услугата в нарушение на настоящите Общи условя за крайни потребители, (iii) Елдрайв има основания да подозира, че услугата се използва неправомерно. Елдрайв има право да прекрати ползването на услугата без наличието на вина с 15 (петнадесет)-дневно предизвестие.

8. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Елдрайв осигурява строга поверителност и надлежна грижа при обработката на личните данни. Елдрайв спазва националните закони относно събирането и използването на лични данни на Kлиентите. Законът за защита на личните данни урежда обработката на личните данни и се прилага към дейностите на Елдрайв. Личните данни, като например имена и адреси, предоставени на Елдрайв, се обработват както ръчно, така и от компютър. Информацията на клиентите ще бъде съхранявана в регистъра на клиентите на Елдрайв. Информацията, съдържаща се в регистъра, ще бъде използвана за цели, като например управление и развитие на отношенията с Kлиентите. За да упражни своите права по Закона за защита на личните данни (например за преглеждане на информацията, отнасяща се до Kлиента, за отстраняване на грешки в личните данни или за забраняване на ползването на информацията за целите на директния маркетинг), Клиентът може да се свърже с Елдрайв. Личните данни, предоставени на Елдрайв, ще бъдат обработвани с цел предоставяне на услугите на клиента съгласно настоящите Общи правила за крайни Клиенти, както и за развиване на Услугата. Елдрайв оповестява лични данни, например имена, имейл адреси и/или пощенски адреси на външни страни, които управляват договорните задължения на Елдрайв, свързани с услугата, от негово име, като например доставчици на услуги, доставчици на платежни услуги и компании за кредитни карти. Част от предоставената информация може да бъде разкрита пред търговски партньори на Елдрайв в други държави, намиращи се в или извън ЕС. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси относно обработката на лични данни. Адресът е: гр. София 1000, район Средец, ул. Кракра 18, ет. 2.

9. ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЕЛДРАЙВ

Елдрайв не носи отговорност за вреди или загуби, ако (i) устройството на Клиента, мрежата за предаване на данни или свързаните с тях функции не работят, (ii) Услугата е спряна поради причини, които в последствие се окажат неверни, но към момента на спиране на услугата Елдрайв е имал основание да счита, че представляват надлежно основание за действие, (iii) RFID картата за идентификация на Елдрайв е изгубена или открадната и използвана неправомерно от друго лице или в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия за крайни Клиенти.

Елдрайв не носи отговорност за паркирането на автомобила от страна на клиента при спазване на закона и/или разпоредбите, предвидени от трети страни, дружество, управляващо частен паркинг, или община.

Елдрайв не носи отговорност за вреди или загуба, причинени от законова разпоредба, действие на държавен орган, война, саботаж, липса или забавени доставки, информационни връзки или други връзки за предаване на данни и комуникация, стачка,бойкот или други подобни обстоятелства извън контрола на Елдрайв. Разпоредбата относно стачки, бойкот и блокади се прилага, ако Елдрайв е обект на тези действия.

Нарушение на настоящите Общи условия за крайни Клиенти, което настъпи при обстоятелства, различни от умишлено неправомерно поведение от страна на Елдрайв, няма да бъде обезщетявано от Елдрайв. Елдрайв не носи отговорност във връзка с Клиенти за вреди, пропуснати ползи и/ или увреждане на отношението между клиента и трети страни и никога извън рамките на съответните права на Клиента, предвидени в императивните разпоредби на закона.

10. СПОРОВЕ

Клиентът има право да отнесе всеки спор, възникнал между него и Елдрайв, за разрешаване от компетентния съд в гр. София, в съответствие с приложимото и действащо законодателство на територията на Република България.