Уведомление за поверителност за зарядни станции

Одобрено на 25.05.2018 г., последно актуализирано: на 28.11.2018г.

За „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД и дъщерните дружества от Групата на „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД („Елдрайв Чарджинг “ ЕАД, „ние“ или „нас“) сигурността на личните Ви данни и неприкосновеността на личния Ви живот са основен приоритет.
С настоящото уведомление за поверителност целим да Ви информираме какви лични данни събираме на потребителите на уебсайта https://eldrive.eu/, (наричан по-долу „уебсайт“) и мобилното приложение ELDRIVE (наричано по-долу „мобилно приложение“), защо ги събираме, с кого споделяме тази информация и какви са Вашите права във връзка с обработката на Вашите данни.
Преди да започнете да използвате Уебсайта и/ или мобилното приложение, трябва внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящото уведомление, като се съгласите изрично с него преди да се регистрирате и инсталирате мобилното приложението. Запазваме правото си да актуализираме по всяко време това уведомление, като Ви информираме своевременно за това.

1. Данни за нас
„еМобилити Интернешънъл“ АД е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203202849 и адрес: гр. София, п.к. 1766, район „Витоша“, „Търговска зона“, „София парк“, сграда 16Д. Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), ние действаме като Администратор на лични данни, когато събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, необходими за предоставяне на поръчаните от Вас зарядни услуги за електромобили и осигуряване на поддръжка. Възможно е услугата за зареждане на електромобили да бъде предоставяна и от някое от дружествата в групата на „еМобилити Интернешънъл“ АД, като настояшето уведомление за поверителност как използваме данните на клиентите следва да се прилага спрямо всички дъщерни дружества в групата на „еМобилити Интернешънъл“ АД на територията на Република България.

2. Какви данни събираме за Вас?
Ние събираме лични данни директно от Вас (напр. при регистрация), чрез нашето взаимодействие с Вас при предоставяне на услугите ни и посредством мобилното приложение и зарядните станции, които използвате. В някои случаи може да получим информация за Вас и от трети лица като Ваши работодатели (ако те са направили регистрация в системата) или наши партньори (напр. които следят процеса на зареждане, доставчици на платежни услуги и др.).
Личните данни, които обработваме за Вас включват следните категории:
 Идентифициращи данни – име, презиме, фамилия;(aко са поискани)
• Данни за контакт: адрес, имейл адрес, телефон, адрес за доставка (ако е поискана);
• Клиентски номер;
• Транзакционни данни: история на покупките и услугите, информация за транзакцията и история на плащането, номер на банкова сметка, номер на кредитна / дебитна карта, детайли за комуникацията между доставчик и клиент;
• Данни за сигурността: потребителски имена и пароли, информация за наблюдението на съоръженията и системата, информация за инциденти със сигурността.
• ИТ управленски данни: данните за оборудването, свързани с предоставяните услуги, включително технически идентификатори, местоположение, комуникационни данни и метаданни; технически събития, свързани с предоставяните услуги, включително регистрационни файлове за системата и приложенията, IP адрес, данни за операционната система за мобилното устройството. При съгласие от Ваша страна могат да се получат и данни за местонахождението на мобилното устройство, докато използвате мобилното приложение с цел да бъдете уведомени за наличните станции за зареждане в близост до Вас, като може да промените по всяко време настройките на мобилното си устройство.
Забележка: За целите на предоставяне на услугата, клиентът трябва да предостави информация за своя разплащателна карта чрез директна регистрация на сайта на администратора на платежни услуги.

3. Основание и цели на обработката на данни?
На основание необходимост от сключване и изпълнение на договор за „зареждане на електрически превозни средства“ и спазване на законови задължения (чл. 6, пара. 1, буква б) и в) от ОРЗД), ние събираме и обработваме Вашите лични данни с оглед:
– регистриране и записване на клиентите;
– сключване, администриране и изпълнение на договори;
– уведомяване на клиента и осъществяване на кореспонденция;
– спазване на законови изисквания напр. за счетоводна отчетност;
На основание нашия легитимен интерес за защита и контрол на притежаваните от дружеството активи и развитие на бизнеса (чл. 6, пара. 1, буква е) от ОРЗД) ние обработваме данните също с цел:
– установяване, упражняване и защита на правни претенции;
– статистически анализ и маркетинг проучвания на използваните от нашите клиенти услуги след анонимизиране и премахване на идентифициращите Ви лични данни;
При изрично съгласие от Ваша страна може да използваме данните Ви за контакт за изпращане на маркетинг съобщения за наши услуги или предложения. Ако приемете да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на бюлетин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете получаването на бюлетини, като кликнете върху връзката „отпсиване“ в изпратените от нас имейл съобщения.

4. Ако не ни предоставите данните, които изискваме?
При регистрирането Ви в нашата система ще бъде изрично указано кои данни са задължителни за предоставяне на зарядната услуга. Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията ни по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. Предоставянето на данните за целите на директния маркетинг е напълно доброволно и никакви неблагоприятни последствия няма да последват за Вас, ако решите да не се възползвате от това наше предложение.

5. С кого споделяме данни?
Групата на „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД пази поверителността на Вашата лична информация и не разкрива Ваши лични данни на трети лица, освен с Ваше съгласие и в допустимите от закона случаи. В определени случаи ние имаме законово задължение да разкрием Ваши данни на трети лица (напр. НАП или други контролни органи).
При гарантирани мерки за защита и контрол, разкриване е възможно още с други дружества част от корпоративната ни група или с наши доставчици на услуги с цел да се осигури гладко функциониране на системата за зареждане на електромобили и високо качество на услугите (напр. доставчици на сървъри, телеметрични услуги, валидиране на данните, техническо и административно съдействие на клиентите, мобилно приложение, маркетинг съобщения, правни и счетоводни услуги и др.). В този случай, използваните от нас доставчици на услуги са длъжни да спазват стриктно договорните си задължения с нас и действащото законодателство за защита на личните данни, включително като вземат необходимите мерки за защита поверителността на Вашата лична информация. В момента споделяме данни извън Европейския съюз (ЕС) единствено с нашите доверени партньори за изпращане на бюлетини и хостинг услуги, базирани в САЩ. Те са сертифицирани по ЕС-САЩ щита за защита на личните данни и предоставят адекватно ниво на защита на Вашата лична информация, което е еквивалентно на Общия регламент за защита на личните данни.
При възникнала оправдана необходимост е възможно също така да споделим Ваши данни с цел да предотвратим измами, да приложим общите условия за използване на мобилното приложение, да гарантираме имуществото на дружеството и други наши права и законни интереси, както и да защитим сигурността, правата и интересите на други наши потребители или трети лица.

6. За какъв срок съхраняваме данните?
Ние съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за постигане на конкретните целите, за които са били събрани, след което ги унищожаваме по сигурен начин. Данните Ви се съхраняват за следните срокове:
• Данните от профила Ви – за срок от 3 години от датата на прекратяване на договора или датата на погасяване на задължението. Ако профилът Ви е неактивен, данните се съхраняват в продължение на 3 години от датата на последното влизане в системата.
• Данните за директния маркетинг – до оттегляне на съгласието или 3 години от датата на последното влизане в системата.
• Данните за зареждане на автомобила- за срок от 2 години.
• При започнати административни или съдебни производства от или срещу клиенти всички данни се съхраняват за срок от 5г. от постановяване на окончателно съд. решение или изплащане на дълга.

7. При какви мерки за сигурност съхраняваме данните?
Данните Ви се съхраняват при технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита, включително използване на защитени сървъри и облачни услуги на Амазон в Европейския съюз, криптиране, техническа, софтуерна и антивирусна защита, защити за комуникационните и компютърни мрежи, ограничен достъп до данните само до упълномощени и обучени служители, политика за защита на личните данни и процедури за сигурност, които регулярно преглеждаме и ревизираме при необходимост.

8. Какви са Вашите права?
Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, включително:
• Оттегляне на съгласие: Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време в случай, че сте дали такова за обработване на данните Ви за конкретна цел, без това да засяга обработването до този момент. Когато сте дали съгласие за целите на директния маркетинг можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас имейл съобщения или да промените настройките на мобилното си приложение. Ако сте предоставили достъп до местонахождението си чрез мобилното устройство с цел намиране на зарядни станции близо до Вас, може също така да промените избраните от Вас настройки от мобилното си устройство.
 Достъп до данни: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, както и информация, свързана с обработването. Достъп до историята на използваните от Вас услуги и до данните, предоставени при регистрация, може да получите чрез профила си на мобилното приложение, като можете също така да подадете и специално искане за достъп съгласно процедурата по-долу.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. Молим Ви винаги да отбелязвате своевременно всяка промяната във Вашите лични данни за контакт в профила си или да ни уведомите за това.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им напр. ако е постигната целта, за която данните са събрани, или ако сте оттеглили съгласието си. Ако са изпълнени законовите изисквания, ние ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 месец, освен ако нямаме законово задължение да продължим обработката им или запазването на данните е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и са ни предоставени от Вас на основание Вашето съгласие или за целите изпълнението на договор, като Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на Вас или на трето лице.
• Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация. Имате право също да направите възражение, когато обработването е за целите на директния маркетинг или данните Ви се обработват за статистически цели. Ако не желаете да получавате повече маркетинг съобщения, можете да кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас съобщения или да промените настройките си от мобилното приложение.
• Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране: имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.
• Право на жалба – Ако считате, че някое от правата Ви е било нарушено имате право да подадете жалба до нас и/или до надзорния орган Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/.
По въпроси, свързани с настоящата политика, или в случай, че желаете да упражните някое от правата, можете да се свържете с нас на ел. поща: privacy@eldrive.eu, тел. +359 2 4897 047 или на адрес: гр. София, ж.к. „София Парк“, „Търговска зона“, Сграда 16Д.
При подаване на искания за упражняване на права като субект на данни, молим да попълнете и да ни изпратите този формуляр. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Допълнителна информация относно Групата на „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД, може да откриете на нашата уеб страница: https://www.eldrive.eu/.