ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА WWW.ELDRIVE.EU

Настоящите Общи условия уреждат реда и начина на ползване на предоставяните от „Елдрайв Чарджинг “ EАД, с ЕИК 205175105 (наричано по-долу за краткост “Eldrive”), информационни услуги от потребителите на уебсайт: www.eldrive.eu и уреждат отношенията между „Елдрайв Чарджинг “ EАД и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на услугите, достъпни чрез уебсайта www.eldrive.eu (наричан по-долу за краткост „Платформата“).

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Потребителите декларират, че с използването на Платформата се съгласяват с настоящите Общи условия.

Чл.2. За промяната на настоящите Общи условия не се изисква предварителното и изрично уведомяване на потребителите.

Чл.3. Потребителите дават своето съгласие, че се считат за надлежно уведомени относно промените в тези Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на Платформата.

Art.4. В случай на несъгласие с настоящите Общи условия или част от тях, потребителят следва да не използва Платформата.

Чл.5. Отношенията между Eldrive и потребителите се уреждат от последната валидна версия на Общите условия, публикувана на Платформата.

II. УСЛУГИ

Чл.6.Интернет страницата на Eldrive предоставя на потребителите следните услуги:

– Достъп до информационните ресурси на Платформата, мобилни приложения, оферти за продажба на стоки, текстове, бази данни, графики, аудио и видео материали, новини, снимки, концепции и други.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.7. Потребителят има право да разглежда Платформата, да ползва посочените услуги на Платформата единствено за лични нужди и с некомерсиални цели, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на Платформата.

 

Чл.8. Потребителят се задължава при и по повод ползването на Платформата:

– да не поставя, изпраща и предава материали, противоречащи на добрите нрави, морала, интернет етиката и законодателството;

– да не поставя, изпраща и предава материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не накърнява доброто име на другиго и да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.9. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само марки, текстове, изображения, база данни, графики, снимки), материали, софтуерни програми и мобилни приложения, публикувани на Платформата принадлежат на Eldrive, на дружество от групата му, негови контрагенти и/или други посочени правоносители. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, Закон за марките и географските означения и подзаконовите актове по прилагането им. Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

V. РЕКЛАМИ

Чл.10.(1) Eldrive си запазва правото да позиционира на Платформата всякакъв тип рекламни материали, включително, но не само: препратки към страници или приложения, които се оперират от трети страни, рекламни банери и други, като не носи отговорност за съдържанието им, техния характер и достоверност, доколкото друго задължение не му се вменява от приложимото българско законодателство.

(2) Eldrive не отговаря за каквито и да е преки или косвени загуби, пропуснати ползи или последвали вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на такива връзки към уебсайтове на трети лица.

VI. НЕПОИСКАНИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 11. (1) Регистрираните потребители изрично се съгласяват, че Eldrive има правото да им изпраща непоискани търговски съобщения по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

(2) Регистрираните потребители имат право да поискат от Eldrive да преустанови изпращането на непоискани търговски съобщения чрез изпращане на съобщение на електронната поща на Eldrive.

VII. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Чл.12. При предоставяне на услуги / доставка на стоки от Eldrive, по отношение на които има приети и обявени други Общи условия на Платформата, последните ще се прилагат в отношенията между Страните по отношение на договорените в тях конкретни срокове, условия и процедури.

VIII.ОТГОВОРНОСТ

Чл.13.(1).Страните се съгласяват, че:

–  При настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: случаи на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства, затруднения в глобалната мрежа, случаи на неразрешена намеса или достъп на трети страни във функционирането на Платформата, Eldrive няма да носи отговорност за непредоставяне на услугите по чл. 7 или при предоставянето им с влошено качество;

– Eldrive няма да носи отговорност за непредоставяне на услугите по чл. 7 или предоставянето им с влошено качество при извършване на профилактики и тестове на връзки, мрежи или софтуер на Платформата;

–  Eldrive не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителя или от трети лица, настъпили вследствие прекратяването, изменянето или ограничаването на Услугите, посочени в чл. 7, изтриването, загубването, или непълнота на съобщения, материали или информация, пренасяни, записвани или станали достъпни чрез Платформата.

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.14. За всички неуредени въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Х. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.15. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване от родово компетентния съд на територията на град София.

Eldrive съветва потребителите редовно да извършват проверки на Платформата с цел запознаването им с последната актуална версия на настоящите Общи условия.